آزمایشگاه وحشت
ژانر: دلهره‌آور
تعداد بازیکن: 3 - 9
مدت: 60 دقیقه
ایستگاه قتل
ژانر: پلیسی
تعداد بازیکن: 3 - 9
مدت: 60 دقیقه
سرقت از موزه
ژانر: پلیسی
تعداد بازیکن: 3 - 8
مدت: 60 دقیقه
فرار از شکنجه
ژانر: دلهره‌آور
تعداد بازیکن: 6 - 9
مدت: 60 دقیقه
سیاه و سفید
ژانر: پلیسی
تعداد بازیکن: 3 - 8
مدت: 60 دقیقه
خنثی سازی بمب
ژانر: پلیسی
تعداد بازیکن: 4 - 8
مدت: 60 دقیقه
All
آل
ژانر: دلهره‌آور
تعداد بازیکن: 4 - 6
مدت: 90 دقیقه
Khan bathhouse
گرمابه خان
ژانر: دلهره‌آور
تعداد بازیکن: 6 - 8
مدت: 90 دقیقه
Incantation
طلسم
ژانر: دلهره‌آور
تعداد بازیکن: 4 - 5
مدت: 60 دقیقه
Slaughterhouse
مسلخ
ژانر: دلهره‌آور
تعداد بازیکن: 6 - 8
مدت: 90 دقیقه
Hallucination
وهم
ژانر: تخیلی
تعداد بازیکن: 4 - 4
مدت: 60 دقیقه
Red  Piece
مهره سرخ
ژانر: پلیسی
تعداد بازیکن: 4 - 5
مدت: 60 دقیقه
Slaughterhouse 2
مسلخ 2
ژانر: پلیسی
تعداد بازیکن: 6 - 8
مدت: 90 دقیقه
Gamble night
شب قمار
ژانر: پلیسی
تعداد بازیکن: 4 - 6
مدت: 60 دقیقه
The secret of the black stone
راز سنگ سیاه
ژانر: پلیسی
تعداد بازیکن: 5 - 8
مدت: 180 دقیقه
Conspiracy
توطئه
ژانر: دلهره‌آور
تعداد بازیکن: 4 - 6
مدت: 75 دقیقه
Antique Robbery
سرقت عتیقه‏
ژانر: پلیسی
تعداد بازیکن: 2 - 5
مدت: 60 دقیقه
Think or Die
فکرکن یا بمیر
ژانر: ماجراجوئی
تعداد بازیکن: 2 - 6
مدت: 60 دقیقه
Escape From Cursed Cemetry
قبرستان نفرین شده
ژانر: دلهره‌آور
تعداد بازیکن: 4 - 4
مدت: 60 دقیقه
Escape From Kalhari
فرار از کالاهاری
ژانر: ماجراجوئی
تعداد بازیکن: 4 - 4
مدت: 60 دقیقه